Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski na potrzeby IERIGŻ-PIB"

2017-09-06

Ogłoszenie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski na potrzeby IERIGŻ-PIB".

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa informuje, że na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski na potrzeby IERIGŻ-PIB", jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

GTC AMG Sp. z o. o.
ul. Rolna 155A , 02-729 Warszawa
Cena brutto 130 134,00 zł

Ponadto Zamawiający  przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także przyznaną ofertom punktację:

Nr Oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Otrzymana liczba punktów
w kryterium:

Ogółem
ilość
punktów

Cena – 75 pkt

Doświadczenie - 25 pkt

1.

SUMMA LINGUAE S.A.
ul. Lublańska 34
31-476 Kraków

72,97

25,00

97,97

2.

GROY Group
ul. 1 Maja 9
40-224 Katowice

Oferta odrzucona

3.

GTC AMG Sp. z o. o.
ul. Rolna 155A
02-729 Warszawa

75,00

25,00

100,00

Liczba ofert złożonych: 3
Liczba ofert odrzuconych: 1
Liczba wykonawców wykluczonych: 1

Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podstawa prawna: art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Jednocześnie zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że wykluczył Wykonawcę GROY Group, ul. 1 Maja 9, 40-224 Katowice i odrzucił jego ofertę z prowadzonego postępowania.

 Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, ponieważ oferta złożona przez Wykonawcę wydawała się rażąco niska w  stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami w SIWZ. Oferta w szczególności jest niższa  o 60,89% od wartości zamówienia i 48,27% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

Wykonawca pismem z dnia 24.08.2017 r. złożył swoje wyjaśnienia. Po ich analizie Zamawiający stwierdził, że przedstawione wyjaśnienia są ogólnikowe, nie odnoszą się do obiektywnych czynników mających wpływ na wycenę  i nie są poparte żadnymi dowodami na wykazanie rzekomych czynników obniżających koszt realizacji zamówienia.

Zamawiający pismem z dnia 30.08.2017 r. ponownie wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień wysokości zaoferowanej ceny i przedstawienia dowodów potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca nie złożył żadnych dodatkowych wyjaśnień ani dowodów.

Nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych, przekonujących, popartych dowodami, że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

 Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej argumenty należy stwierdzić, że Wykonawca poprzez swoje wyjaśnienia nie obalił domniemania, iż jego oferta zawiera rażąco niską cenę, czego konsekwencją jest odrzucenie takiej oferty.

Ponadto Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu wraz z ofertą złożył kserokopie referencji, które nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, co niezgodne jest z pkt 8.3. SIWZ i § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.2.3. SIWZ, poprzez dołączenie referencji w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił żądanych dokumentów, co skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 24 ust. 12 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane:

  • na tablicy ogłoszeń zamówienia publiczne IERiGŻ-PIB w dniu 09.08.2017 r.
  • na stronie internetowej IERiGŻ-PIB w dniu 09.08.2017 r.
  • w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2017 r. nr ogłoszenia 566460-N-2017.

Lista plików:

Utworzył
Ewa Sierakowska
2017-09-06
Opublikował
Ewa Sierakowska
2017-09-06
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2017-09-06
Odwiedzin: 2594