Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Profesor Instytutu w dyscyplinie ekonomia i finanse

2022-11-16

                                                                                                        Warszawa,14.11.2022

 

DYREKTOR INSTUTUTU EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego:

profesora Instytutu w dyscyplinie ekonomia i finanse

 

Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

 • posiadania co najmniej stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych ze wskazaniem dyscypliny ekonomia i finanse,
 • zainteresowania problematyką polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej,
 • posiadania osiągnięć naukowych stanowiących znaczący wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej,
 • doświadczenia badawczego, w tym dorobku publikacyjnego w renomowanych czasopismach naukowych,
 • umiejętności kierowania pracą zespołu i dobrej organizacji pracy,
 • odpowiedzialności, zaangażowania i dyspozycyjności,
 • doświadczenia w kierowaniu pracami naukowo-badawczymi jak kierownictwo grantu lub uczestnictwo w wykonywaniu samodzielnego zadania badawczego,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • uczestnictwa w badaniach rozwojowych prowadzonych w jednostce naukowej,
 • prowadzenie badań własnych,
 • doświadczenia w ubieganiu się i realizacji projektów badawczych,
 • upowszechniania wyników pracy naukowej poprzez publikacje naukowe, konferencje i seminaria,
 • publikowania artykułów naukowych w czasopismach wysoko punktowanych wg wykazu czasopism MEiN,
 • wspieranie rozwoju młodej kadry,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

Za dodatkowe zalety uważa się:

inne szczególne osiągnięcia (np. nagrody) i doświadczenie (np. pełnienie funkcji redaktora w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, organizacja konferencji międzynarodowych);

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (kandydat wyłoniony w konkursie podlega regularnym ocenom okresowym),
 • stałe, atrakcyjne miesięczne wynagrodzenie plus dodatki zgodnie z regulaminem wynagrodzeń Instytutu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dołączenie do ciekawego zespołu naukowo-badawczego lub budowanie własnego,
 • publikowanie w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych,
 • premiowanie publikacji wysoko punktowanych oraz pozyskania projektów,
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do Dyrektora Instytutu,
 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o:
  • pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.
 • wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat), zawierający:
  • zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
  • spis publikacji z danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID,
  • wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego oraz opiekuna naukowego doktorantów;
  • spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych
  • wykaz dorobku dydaktycznego,
  • wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że IERiGŻ-PIB w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy.

 

 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie dokonana ocena formalna dokumentów. W drugim etapie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Instytutu, wybrani kandydaci zostaną poformowani na podany w dokumentach numer do kontaktu.

 

Dokumenty należy składać do dnia 09.12.222 do godz. 12.00, drogą elektroniczną na adres [email protected] Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Dokumenty, które wpłyną do elektronicznej skrzynki odbiorczej po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 30.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy że:

a)        Administratorem danych osobowych jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki    Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, którego siedziba mieści się w Warszawie ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, a dane kontaktowe to: tel. 022/5054518, e-mail: [email protected]

b)       W IERiGŻ-PIB wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mailowym: [email protected] lub na adres Instytutu.

c)        Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IERiGŻ- BIP postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

d)       Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

e)        Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich niepodanie nie ma wpływu na przebieg rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

f)        Dane osobowe kandydatów niewybranych w danym konkursie będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca do zakończenia procesu rekrutacji,  a następnie zostaną usunięte.

g)       Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

h)       W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

i)         Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa)

 

 

 

Utworzył
Albert Weikum
2022-11-16
Opublikował
Albert Weikum
2022-11-16
Modyfikacja
Albert Weikum
2023-01-31
Odwiedzin: 894